Seforim

Below is a list of e-seforim currently available for instant download from any PowerSefer app. New seforim are added weekly, and are immediately available for download from within the app.

אבות דרבי נתן

חיבור כעין תוספתא למסכת אבות.

אבן עזרא עה"ת א - בראשית / אברהם אבן עזרא

פירוש ר' אברהם אבן עזרא על התורה. כרך זה מכיל את הפירוש לספר בראשית.

אבן עזרא עה"ת ב - שמות / אברהם אבן עזרא

פירוש ר' אברהם אבן עזרא על התורה. כרך זה מכיל את הפירוש לספר שמות.

אבן עזרא עה"ת ג - ויקרא / אברהם אבן עזרא

פירוש ר' אברהם אבן עזרא על התורה. כרך זה מכיל את הפירוש לספר ויקרא.

אבן עזרא עה"ת ד - במדבר / אברהם אבן עזרא

פירוש ר' אברהם אבן עזרא על התורה. כרך זה מכיל את הפירוש לספר במדבר.

אבן עזרא עה"ת ה - דברים / אברהם אבן עזרא

פירוש ר' אברהם אבן עזרא על התורה. כרך זה מכיל את הפירוש לספר דברים.

אור החיים עה"ת א - בראשית / חיים בן עטר

פירוש על התורה על פי פשט ועל פי קבלה. כרך זה מכיל את הפירוש לספר בראשית.

אור החיים עה"ת ב - שמות / חיים בן עטר

פירוש על התורה על פי פשט ועל פי קבלה. כרך זה מכיל את הפירוש לספר שמות.

אור החיים עה"ת ג - ויקרא / חיים בן עטר

פירוש על התורה על פי פשט ועל פי קבלה. כרך זה מכיל את הפירוש לספר ויקרא.

אור החיים עה"ת ד - במדבר / חיים בן עטר

פירוש על התורה על פי פשט ועל פי קבלה. כרך זה מכיל את הפירוש לספר במדבר.

אור החיים עה"ת ה - דברים / חיים בן עטר

פירוש על התורה על פי פשט ועל פי קבלה. כרך זה מכיל את הפירוש לספר דברים.

אור נערב / משה קורדברו (רמ"ק)

הקדמה לחכמת הקבלה מהרמ"ק (רבי משה קורדברו).

אותיות דרבי עקיבא

מדרש אותיות

איסור והיתר

דיני איסור והיתר. הספר מיוחס בטעות לרבינו ירוחם בן משלם.

איסור משהו / אברהם בן דוד (ראב"ד)

חיבור קצר על הלכות שיעורים מהראב"ד. עם הערות מאת ר' משה הרשלר.

ארחות חיים להרא"ש / אשר בן יחיאל (רא"ש)

אגרת מוסר קצר מרבינו הרא"ש, מחולק לימות השבוע.

ארחות צדיקים

ספר מוסר קלאסי בענין מדות והנהגה. כל פרק בספר מוקדש למדה אחרת.

באר הגולה / יהודה ליוואי (מהר"ל)

תשובות לשבעה תלונות על דברי חז"ל.

בבלי א - ברכות (צורת הדף)

מסכת ברכות מתלמוד בבלי עם פירוש רש"י ותוספות.

בבלי ב - שבת (צורת הדף)

מסכת שבת מתלמוד בבלי עם פירוש רש"י ותוספות.

בבלי ג - עירובין (צורת הדף)

מסכת עירובין מתלמוד בבלי עם פירוש רש"י ותוספות.

בבלי ד - פסחים (צורת הדף)

מסכת פסחים מתלמוד בבלי עם פירוש רש"י ותוספות.

בבלי ה - יומא (צורת הדף)

מסכת יומא מתלמוד בבלי עם פירוש רש"י ותוספות.

בבלי ו - סוכה (צורת הדף)

מסכת סוכה מתלמוד בבלי עם פירוש רש"י ותוספות.

בבלי ח - ראש השנה (צורת הדף)

מסכת ראש השנה מתלמוד בבלי עם פירוש רש"י ותוספות.

בבלי ט - תענית (צורת הדף)

מסכת תענית מתלמוד בבלי עם פירוש רש"י ותוספות.

בבלי טו - נדרים (צורת הדף)

מסכת נדרים מתלמוד בבלי עם פירוש ר"ן ורש"י.

בבלי י - מגילה (צורת הדף)

מסכת מגילה מתלמוד בבלי עם פירוש רש"י ותוספות.

בבלי יא - מועד קטן (צורת הדף)

מסכת מועד קטן מתלמוד בבלי עם פירוש רש"י ותוספות.

בבלי יב - חגיגה (צורת הדף)

מסכת חגיגה מתלמוד בבלי עם פירוש רש"י ותוספות.

בבלי יג - יבמות (צורת הדף)

מסכת יבמות מתלמוד בבלי עם פירוש רש"י ותוספות.

בבלי יד - כתובות (צורת הדף)

מסכת כתובות מתלמוד בבלי עם פירוש רש"י ותוספות.

בבלי יז - סוטה (צורת הדף)

מסכת סוטה מתלמוד בבלי עם פירוש רש"י ותוספות.

בבלי יח - גיטין (צורת הדף)

מסכת גיטין מתלמוד בבלי עם פירוש רש"י ותוספות.

בבלי יט - קידושין (צורת הדף)

מסכת קידושין מתלמוד בבלי עם פירוש רש"י ותוספות.

בבלי כ - בבא קמא (צורת הדף)

מסכת בבא קמא מתלמוד בבלי עם פירוש רש"י ותוספות.

בבלי כא - בבא מציעא (צורת הדף)

מסכת בבא מציעא מתלמוד בבלי עם פירוש רש"י ותוספות.

בבלי כב - בבא בתרא (צורת הדף)

מסכת בבא בתרא מתלמוד בבלי עם פירוש רש״י ותוספות.

בבלי כג - סנהדרין (צורת הדף)

מסכת סנהדרין מתלמוד בבלי עם פירוש רש״י ותוספות.

בבלי כד - מכות (צורת הדף)

מסכת מכות מתלמוד בבלי עם פירוש רש"י ותוספות.

בבלי כה - שבועות (צורת הדף)

מסכת שבועות מתלמוד בבלי עם פירוש רש"י ותוספות.

בבלי כו - עבודה זרה (צורת הדף)

מסכת עבודה זרה מתלמוד בבלי עם פירוש רש"י ותוספות.

בבלי כז - הוריות (צורת הדף)

מסכת הוריות מתלמוד בבלי עם פירוש רש"י.

בבלי כח - זבחים (צורת הדף)

מסכת זבחים מתלמוד בבלי עם פירוש רש"י ותוספות.

בבלי כט - מנחות (צורת הדף)

מסכת מנחות מתלמוד בבלי עם פירוש רש"י ותוספות.

בבלי ל - חולין (צורת הדף)

מסכת חולין מתלמוד בבלי עם פירוש רש"י ותוספות.

בבלי לא - בכורות (צורת הדף)

מסכת בכורות מתלמוד בבלי עם פירוש רש"י ותוספות.

בבלי לב - ערכין (צורת הדף)

מסכת ערכין מתלמוד בבלי עם פירוש רש"י ותוספות.

בבלי לג - תמורה (צורת הדף)

מסכת תמורה מתלמוד בבלי עם פירוש רש"י ותוספות.

בבלי לד - כריתות (צורת הדף)

מסכת כריתות מתלמוד בבלי עם פירוש רש"י ותוספות.

בבלי לה - מעילה (צורת הדף)

מסכת מעילה מתלמוד בבלי עם פירוש רש"י ותוספות.

בבלי לו - נדה (צורת הדף)

מסכת נדה מתלמוד בבלי עם פירוש רש"י ותוספות.

בית ישראל / ישראל מאיר הכהן

קונטרס דברי תוחכה מר' ישראל מאיר הכהן מראדין, בעל ה"חפץ חיים".

בן איש חי - שנה א / יוסף חיים מבגדד

הלכות סדורות לפי פרשת השבוע. בכל פרשה יש פתיחה על דרך דרוש שמקשרת את פרשת השבוע עם ההלכות הבאות.

ברית מנוחה / אברהם מרימון

ספר קבלה קלאסי.

גבורת ארי יומא / אריה ליב ממיץ

חידושים על הש"ס בעומק העיון מבעל ה"שאגת אריה". כרך זה מכיל חידושים למסכת יומא.

גלגולי נשמות / מנחם עזריה מפאנו

סודות גלגולי הנשמות מרמ"ע מפאנו.

דעת תבונות / משה חיים לוצאטו (רמח"ל)

ספר זה מציג דו-שיח בין הנשמה להשכל.

דרך אמונה / מאיר גבאי

ספר קבלה בענין הספירות לבעל ספר "עבודת הקודש".

דרך ה' / משה חיים לוצאטו (רמח"ל)

ספר מהרמח"ל שמבאר את דרכי השם יתברך שבהם הוא מנהל את העולם, השגחה, נבואה, ועבודה.

דרך חכמה / משה חיים לוצאטו (רמח"ל)

מאמר אחת מאת הרמח"ל.

דרך עץ חיים / משה חיים לוצאטו (רמח"ל)

הקדמה לספר פתחי חכמה, מיוסד על הספר "עץ חיים" לר' חיים ויטל.

דרשה לראש השנה / משה בן נחמן (רמב"ן)

דרשה שדרש הרמב"ן בליל ראש השנה.

האמונות והדעות / סעדיה גאון

ספר עקרי האמונה של רס"ג.

הגדה של פסח ריטב"א / יום טוב בן אברהם (ריטב"א)

הלכות ליל הסדר וביאור לסדר הגדה של פסח מהריטב"א.

היכלות רבתי

ספר קבלה קדמון.

הלכות ברכות / יום טוב בן אברהם (ריטב"א)

הלכות ברכות מהריטב"א מחולק לפרקים.

הלכות נדה / משה בן נחמן (רמב"ן)

הלכות נדה בקצרה מאת הרמב"ן. החיבור מחולק לפרקים וסעיפים עפ"י החלוקה בהוצאת רא"ז מלצר.

זרע יצחק סנהדרין / יצחק לומברוזו

חידושים על הש"ס מר' יצחק לומברוזו.

חובות הלבבות / בחיי אבן פקודה

ספר שמקיף את חובות הלב שביהדות, בניגוד לחובות האברים. הספר נכתב בערבית, ותורגם ע"י יהודה אבן תיבון.

חומש עם תרגום ורש"י א - בראשית

חומש בראשית עם תרגום אונקלוס ופירוש רש"י.

חומש עם תרגום ורש"י ב - שמות

חומש שמות עם תרגום אונקלוס ופירוש רש"י.

חומש עם תרגום ורש"י ג - ויקרא

חומש ויקרא עם תרגום אונקלוס ופירוש רש"י.

חומש עם תרגום ורש"י ד - במדבר

חומש במדבר עם תרגום אונקלוס ופירוש רש"י.

חומש עם תרגום ורש"י ה - דברים

חומש דברים עם תרגום אונקלוס ופירוש רש"י.

חידושי הריטב"א פסחים / יום טוב בן אברהם (ריטב"א)

חידושי הריטב"א על מסכת פסחים. חידושים אלו הם מתלמיד הריטב"א, ואינם כחידושי הריטב"א לשאר מסכתות הש"ס.

חידושי הריטב"א קידושין / יום טוב בן אברהם (ריטב"א)

חידושי הריטב"א על מסכת קידושין.

חידושי הרמב"ן בבא בתרא / משה בן נחמן (רמב"ן)

חידושי הרמב"ן למסכת בבא בתרא.

חידושי הרמב"ן בבא מציעא / משה בן נחמן (רמב"ן)

חידושי הרמב"ן למסכת בבא מציעא.

חידושי הרמב"ן ברכות / משה בן נחמן (רמב"ן)

חידושי הרמב"ן (ליקוטים) למסכת ברכות.

חידושי הרמב"ן גיטין / משה בן נחמן (רמב"ן)

חידושי הרמב"ן למסכת גיטין.

חידושי הרמב"ן יבמות / משה בן נחמן (רמב"ן)

חידושי הרמב"ן למסכת יבמות.

חידושי הרמב"ן מגילה / משה בן נחמן (רמב"ן)

חידושי הרמב"ן (ליקוטים) למסכת מגילה.

חידושי הרמב"ן מכות / משה בן נחמן (רמב"ן)

חידושי הרמב"ן למסכת מכות.

חידושי הרמב"ן נדה / משה בן נחמן (רמב"ן)

חידושי הרמב"ן למסכת נדה.

חידושי הרמב"ן סנהדרין / משה בן נחמן (רמב"ן)

חידושי הרמב"ן (ליקוטים) למסכת סנהדרין.

חידושי הרמב"ן עבודה זרה / משה בן נחמן (רמב"ן)

חידושי הרמב"ן למסכת עבודה זרה.

חידושי הרמב"ן פסחים / משה בן נחמן (רמב"ן)

חידושי הרמב"ן (ליקוטים) למסכת פסחים.

חידושי הרמב"ן קידושין / משה בן נחמן (רמב"ן)

חידושי הרמב"ן למסכת קידושין.

חידושי הרמב"ן ראש השנה / משה בן נחמן (רמב"ן)

חידושי הרמב"ן (ליקוטים) למסכת ראש השנה.

חידושי הרמב"ן שבועות / משה בן נחמן (רמב"ן)

חידושי הרמב"ן למסכת שבועות.

חידושי הרמב"ן שבת / משה בן נחמן (רמב"ן)

חידושי הרמב"ן למסכת שבת.

חידושי הרשב"א בבא בתרא / שלמה בן אדרת (רשב"א)

חידושי הרשב"א למסכת בבא בתרא.

חידושי הרשב"א ביצה / שלמה בן אדרת (רשב"א)

חידושי הרשב"א למסכת ביצה.

חידושי הרשב"א ברכות / שלמה בן אדרת (רשב"א)

חידושי הרשב"א למסכת ברכות.

חידושי הרשב"א מגילה / שלמה בן אדרת (רשב"א)

חידושי הרשב"א למסכת מגילה.

חידושי הרשב"א ראש השנה / שלמה בן אדרת (רשב"א)

חידושי הרשב"א למסכת ראש השנה.

חידושי הרשב"א שבת / שלמה בן אדרת (רשב"א)

חידושי הרשב"א למסכת שבת.

חסד לאברהם / אברהם אזולאי

ספר קבלה מהרב אברהם אזולאי.

טהרת בנות ישראל / שלמה קצין

קיצור הלכות טהרה עם ציוני מקורות.

טור אורח חיים א / יעקב בן אשר

טור אורח חיים (בלי בית יוסף), סימן א - שמד, מהלכות השכמת הבוקר עד סוף הלכות שבת.

טור אורח חיים ב / יעקב בן אשר

טור אורח חיים (בלי בית יוסף), סימן שמה - תרצז, מהלכות הוצאה עד סוף הלכות פורים.

טורי אבן מגילה / אריה ליב ממיץ

חידושים על מסכת מגילה מבעל ה"שאגת אריה". ההוספות "אבני שהם" ו"אבני מילואים" שולבו בתוך הספר.

יונת אלם / מנחם עזריה מפאנו

ספר קבלה מרמ"ע מפאנו.

ילקוט שמעוני א - בראשית

ילקוט מדרשים על התנ"ך. כרך זה מכיל ספר בראשית, רמז א - קסב.

ילקוט שמעוני ב - שמות

ילקוט מדרשים על התנ"ך. כרך זה מכיל ספר שמות, רמז קסב - תכז.

ילקוט שמעוני ג - ויקרא

ילקוט מדרשים על התנ"ך. כרך זה מכיל ספר ויקרא, רמז תכז - תרפב.

ילקוט שמעוני ד - במדבר

ילקוט מדרשים על התנ"ך. כרך זה מכיל ספר במדבר, רמז תרפג - תשפח.

ילקוט שמעוני ה - דברים

ילקוט מדרשים על התנ"ך. כרך זה מכיל ספר דברים, רמז תשפח - תתקסו.

ילקוט שמעוני ו - נביאים ראשונים

ילקוט מדרשים על התנ"ך. כרך זה מכיל יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, רמז א - רנב.

ילקוט שמעוני ז - נביאים אחרונים

ילקוט מדרשים על התנ"ך. כרך זה מכיל ישעיה, ירמיה, יחזקאל, תרי עשר, רמז רנג - תקצה.

ילקוט שמעוני ח - כתובים

ילקוט מדרשים על התנ"ך. כרך זה מכיל כתובים, רמז תרי - תתרפה.

כלי יקר עה"ת א - בראשית / שלמה אפרים מלונטשיץ

פירוש כלי יקר לספר בראשית.

כלי יקר עה"ת ב - שמות / שלמה אפרים מלונטשיץ

פירוש כלי יקר לספר שמות.

כלי יקר עה"ת ג - ויקרא / שלמה אפרים מלונטשיץ

פירוש כלי יקר לספר ויקרא.

כלי יקר עה"ת ד - במדבר / שלמה אפרים מלונטשיץ

פירוש כלי יקר לספר במדבר.

כלי יקר עה"ת ה - דברים / שלמה אפרים מלונטשיץ

פירוש כלי יקר לספר דברים.

כתר שם טוב / אברהם מקולוניא

ביאור עשר ספירות לאחד מחסידי אשכנז.

לקוטי אמרים תניא / שניאור זלמן מליאדי

ספרו הקלאסי של האדמו"ר הראשון מחב"ד.

לקוטי הש"ס / חיים ויטל

ביאורים במאמרי רז"ל שבש"ס על דרך הסוד.

לקוטי רמ"ל / משה ליב מסאסוב

ליקוט מאמרים ודרשות מר' משה ליב מסאסוב בעניני עבודת ה'.

מאמר ארימת ידי / משה חיים לוצאטו (רמח"ל)

ביאור מאמר אחת בספר הזהר מהרמח"ל.

מאמר העיקרים / משה חיים לוצאטו (רמח"ל)

מאמר מהרמח"ל.

מגיד מישרים / יוסף קארו

גילויי מלאך המגיד למרן הבית יוסף.

מגן אבות / מנחם המאירי

הגנה על מנהגי מקומו של המחבר נגד החולקים עליהם.

מדרש רבה א - בראשית

מדרש רבה לספר בראשית ע"פ דפוס וילנא.

מדרש רבה ב - שמות

מדרש רבה לספר שמות ע"פ דפוס וילנא.

מדרש רבה ג - ויקרא

מדרש רבה לספר ויקרא ע"פ דפוס וילנא.

מדרש רבה ד - במדבר

מדרש רבה לספר במדבר ע"פ דפוס וילנא.

מדרש רבה ה - דברים

מדרש רבה לספר דברים ע"פ דפוס וילנא.

מדרש רבה ו - שיר השירים

מדרש רבה למגילת שיר השירים ע"פ דפוס וילנא.

מדרש רבה ז - רות

מדרש רבה למגילת רות ע"פ דפוס וילנא.

מדרש רבה ח - איכה

מדרש רבה למגילת איכה ע"פ דפוס וילנא.

מדרש רבה ט - קהלת

מדרש רבה למגילת קהלת ע"פ דפוס וילנא.

מדרש רבה י - אסתר

מדרש רבה למגילת אסתר ע"פ דפוס וילנא.

מדרש תנחומא א - בראשית

מדרש תנחומא על ספר בראשית.

מדרש תנחומא ב - שמות

מדרש תנחומא על ספר שמות.

מדרש תנחומא ג - ויקרא

מדרש תנחומא על ספר ויקרא.

מדרש תנחומא ד - במדבר

מדרש תנחומא על ספר במדבר.

מדרש תנחומא ה - דברים

מדרש תנחומא על ספר דברים.

מהרש"א ראש השנה / שמואל אליעזר איידלס

חידושי הלכות ואגדות מהרש"א למסכת ראש השנה.

מסילת ישרים / משה חיים לוצאטו (רמח"ל)

ספר מוסר קלאסי מהרמח"ל.

מערכת האלקות / פרץ בן יצחק הכהן

ספר קבלה.

משכני עליון / משה חיים לוצאטו (רמח"ל)

ביאור תיאורו של בית המקדש השלישי ע"פ קבלה.

משנה ברורה חלק א / ישראל מאיר הכהן

שלחן ערוך אורח חיים, סימן א - קכז, עם משנה ברורה. הלכות הנהגת אדם בבקר, ציצית, תפילין, ברכות השחר, קריאת שמע, תפלה.

משנה ברורה חלק ב / ישראל מאיר הכהן

שלחן ערוך אורח חיים, סימן קכח - רמא, עם משנה ברורה. הלכות נשיאת כפים, נפ"א, קרה"ת, בהכ"נ, נט"י, בציעת הפת, דברים הנוהגים בסעודה, ברכת המזון, ברכות, מנחה, וערבית.

משנה ברורה חלק ג / ישראל מאיר הכהן

שלחן ערוך אורח חיים, סימן רמב - שדמ, עם משנה ברורה. הלכות שבת.

משנה ברורה חלק ד / ישראל מאיר הכהן

שלחן ערוך אורח חיים, סימן שמה - תכח, עם משנה ברורה. הלכות הוצאה והכנסה בשבת, עירובי חצירות, תחומין, עירובי תחומין, ראש חדש.

משנה ברורה חלק ה / ישראל מאיר הכהן

שלחן ערוך אורח חיים, סימן תכט - תקכט, עם משנה ברורה. הלכות פסח, ויום טוב.

משנה ברורה חלק ו / ישראל מאיר הכהן

שלחן ערוך אורח חיים, סימן תקל - תרצז, עם משנה ברורה. הלכות חול המועד, תשעה באב, תענית, ראש השנה, יום הכיפורים, סוכה, לולב, חנוכה, מגילה ופורים.

משנה עם פירוש רע"ב א - זרעים א / עובדיה מברטנורה (רע"ב)

מסכת ברכות, פאה, דמאי, כלאים, שביעית.

משנה עם פירוש רע"ב ב - זרעים ב / עובדיה מברטנורה (רע"ב)

מסכת תרומות, מעשרות, מעשר שני, חלה, ערלה, בכורים.

משנה עם פירוש רע"ב ג - מועד א / עובדיה מברטנורה (רע"ב)

מסכת שבת, עירובין, פסחים.

משנה עם פירוש רע"ב ד - מועד ב / עובדיה מברטנורה (רע"ב)

מסכת שקלים, יומא, סוכה, ביצה, ראש השנה, תענית, מגילה, מועד קטן, חגיגה.

משנה עם פירוש רע"ב ה - נשים א / עובדיה מברטנורה (רע"ב)

מסכת יבמות, כתובות, נדרים.

משנה עם פירוש רע"ב ו - נשים ב / עובדיה מברטנורה (רע"ב)

מסכת נזיר, סוטה, גיטין, קידושין.

משנה עם פירוש רע"ב ז - נזיקין א / עובדיה מברטנורה (רע"ב)

מסכת בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, סנהדרין.

משנה עם פירוש רע"ב ח - נזיקין ב / עובדיה מברטנורה (רע"ב)

מסכת מכות, שבועות, עדיות, עבודה זרה, אבות, הוריות.

משנה עם פירוש רע"ב ט - קדשים א / עובדיה מברטנורה (רע"ב)

מסכת זבחים, מנחות, חולין.

משנה עם פירוש רע"ב י - קדשים ב / עובדיה מברטנורה (רע"ב)

מסכת בכורות, ערכין, תמורה, כריתות, מעילה, תמיד, מדות, קנים.

משנה עם פירוש רע"ב יא - טהרות א / עובדיה מברטנורה (רע"ב)

מסכת כלים, אהלות.

משנה עם פירוש רע"ב יב - טהרות ב / עובדיה מברטנורה (רע"ב)

מסכת נגעים, פרה, טהרות.

משנה עם פירוש רע"ב יג - טהרות ג / עובדיה מברטנורה (רע"ב)

מסכת מקואות, נדה, מכשירין, זבים, טבול יום, ידים, עוקצין.

משנה תורה א - מדע / משה בן מיימון (רמב"ם)

הלכות יסודי התורה, דעות, תלמוד תורה, עבודת כוכבים, תשובה.

משנה תורה ב - אהבה / משה בן מיימון (רמב"ם)

הלכות קריאת שמע, תפלה, ספר תורה תפילין ומזוזה, ציצית, ברכות, מילה, וסדר תפלות.

משנה תורה ג - זמנים / משה בן מיימון (רמב"ם)

הלכות שבת, עירובין, שביתת עשור, שביתת יו"ט, חמץ ומצה, שופר סוכה ולולב, שקלים, קדוש החודש, תענית, מגילה וחנוכה.

משנה תורה ד - נשים / משה בן מיימון (רמב"ם)

הלכות אישות, גרושין, יבום וחליצה, נערה בתולה, סוטה.

משנה תורה ה - קדושה / משה בן מיימון (רמב"ם)

הלכות איסורי ביאה, מאכלות אסורות, שחיטה.

משנה תורה ו - הפלאה / משה בן מיימון (רמב"ם)

הלכות שבועות, נדרים, נזירות, ערכין וחרמין.

משנה תורה ז - זרעים / משה בן מיימון (רמב"ם)

הלכות כלאים, מתנות עניים, תרומות, מעשר, מעשר שני ונטע רבעי, בכורים, שמיטה ויובל.

משנה תורה ח - עבודה / משה בן מיימון (רמב"ם)

הלכות בית הבחירה, כלי המקדש, ביאת המקדש, איסורי מזבח, מעשה הקרבנות, תמידין ומוספין, פסולי המוקדשין, עבודת יום הכפורים, מעילה.

משנה תורה ט - קרבנות / משה בן מיימון (רמב"ם)

הלכות קרבן פסח, חגיגה, בכורות, שגגות, מחוסרי כפרה, תמורה.

משנה תורה י - טהרה / משה בן מיימון (רמב"ם)

הלכות טומאת מת, פרה אדמה, טומאת צרעת, מטמאי משכב ומושב, שאר אבות הטומאה, טומאת אוכלין, כלים, מקואות.

משנה תורה יא - נזיקין / משה בן מיימון (רמב"ם)

הלכות נזקי ממון, גניבה, גזלה ואבידה, חובל ומזיק, רוצח ושמירת נפש.

משנה תורה יב - קנין / משה בן מיימון (רמב"ם)

הלכות מכירה, זכיה ומתנה, שכנים, שלוחין ושותפים, עבדים.

משנה תורה יג - משפטים / משה בן מיימון (רמב"ם)

הלכות שכירות, שאלה ופקדון, מלוה ולוה, טוען ונטען, נחלות.

משנה תורה יד - שופטים / משה בן מיימון (רמב"ם)

הלכות סנהדרין, עדות, ממרים, אבל, מלכים.

נ"ך עם מצודות א - יהושע / דוד אלטשולר

נ"ך עם פירוש מצודת דוד (ביאור הענין) ומצודת ציון (ביאור המילות).

נ"ך עם מצודות ב - שופטים / דוד אלטשולר

נ"ך עם פירוש מצודת דוד (ביאור בענין) ומצודת ציון (ביאור המילות).

נ"ך עם מצודות ג - שמואל / דוד אלטשולר

נ"ך עם פירוש מצודת דוד (ביאור בענין) ומצודת ציון (ביאור המילות).

נ"ך עם מצודות ד - מלכים / דוד אלטשולר

נ"ך עם פירוש מצודת דוד (ביאור הענין) ומצודת ציון (ביאור המילות).

נ"ך עם מצודות ה - ישעיה / דוד אלטשולר

נ"ך עם פירוש מצודת דוד (ביאור בענין) ומצודת ציון (ביאור המילות).

נ"ך עם מצודות ו - ירמיה / דוד אלטשולר

נ"ך עם פירוש מצודת דוד (ביאור בענין) ומצודת ציון (ביאור המילות).

נ"ך עם מצודות ז - יחזקאל / דוד אלטשולר

נ"ך עם פירוש מצודת דוד (ביאור בענין) ומצודת ציון (ביאור המילות).

נ"ך עם מצודות ט - תהלים / דוד אלטשולר

נ"ך עם פירוש מצודת דוד (ביאור בענין) ומצודת ציון (ביאור המילות).

נ"ך עם מצודות י - משלי / דוד אלטשולר

נ"ך עם פירוש מצודת דוד (ביאור בענין) ומצודת ציון (ביאור המילות).

נ"ך עם מצודות יא - איוב / דוד אלטשולר

נ"ך עם פירוש מצודת דוד (ביאור בענין) ומצודת ציון (ביאור המילות).

נ"ך עם מצודות יג - דניאל / דוד אלטשולר

נ"ך עם פירוש מצודת דוד (ביאור בענין) ומצודת ציון (ביאור המילות).

נ"ך עם פירוש רש"י א - יהושע / שלמה בן יצחק (רש"י)

ספר יהושע עם פירוש רש"י.

נ"ך עם פירוש רש"י ב - שופטים / שלמה בן יצחק (רש"י)

ספר שופטים עם פירוש רש"י.

נ"ך עם פירוש רש"י ג - שמואל

ספר שמואל עם פירוש רש"י.

נ"ך עם פירוש רש"י ד - מלכים

ספר מלכים עם פירוש רש"י.

נ"ך עם פירוש רש"י ה - ישעיה

ספר ישעיה עם פירוש רש"י.

נ"ך עם פירוש רש"י ו - ירמיה

ספר ירמיה עם פירוש רש"י.

נ"ך עם פירוש רש"י ז - יחזקאל

ספר יחזקאל עם פירוש רש"י.

נ"ך עם פירוש רש"י ח - תרי עשר

ספר תרי עשר עם פירוש רש"י.

נ"ך עם פירוש רש"י ט - תהלים

ספר תהלים עם פירוש רש"י.

נ"ך עם פירוש רש"י טו - דברי הימים

ספר דברי הימים עם פירוש רש"י.

נ"ך עם פירוש רש"י י - משלי

ספר משלי עם פירוש רש"י.

נ"ך עם פירוש רש"י יא - איוב

ספר איוב עם פירוש רש"י.

נ"ך עם פירוש רש"י יב - חמש מגילות

חמש מגילות עם פירוש רש"י.

נ"ך עם פירוש רש"י יג - דניאל

ספר דניאל עם פירוש רש"י.

נ"ך עם פירוש רש"י יד - עזרא נחמיה

ספר עזרא נחמיה עם פירוש רש"י.

נפש החיים / חיים מוולוזין

הדרכה בעבודת ה' על פי תורת הקבלה.

נר מצוה / יהודה ליוואי (מהר"ל)

ביאור פנימי במהות הד' מלכיות ונס חנוכה מהמהר"ל.

סדר ברכת הנהנין / שניאור זלמן מליאדי

קיצור הלכות ברכות מבעל התניא והשלחן ערוך.

סדר טרוייש / מנחם בן יוסף מטרוייש

מנהגי סדר התפילה בקהילת טרוייש.

סוד הנחש / יוסף גקטיליה

ספר קבלה מבעל ה"שערי אורה".

סידור לימות החול - ספרד /

סידור (נוסח ספרד) לימות החול, כולל שחרית, מנחה, ערבית, וקריאת שמע על המטה.

ספורנו עה"ת א - בראשית / עובדיה ספורנו

פירוש ר' עובדיה ספורנו לספר בראשית.

ספורנו עה"ת ב - שמות / עובדיה ספורנו

פירוש ר' עובדיה ספורנו לספר שמות.

ספורנו עה"ת ג - ויקרא / עובדיה ספורנו

פירוש ר' עובדיה ספורנו לספר ויקרא.

ספורנו עה"ת ד - במדבר / עובדיה ספורנו

פירוש ר' עובדיה ספורנו לספר במדבר.

ספורנו עה"ת ה - דברים / עובדיה ספורנו

פירוש ר' עובדיה ספורנו לספר דברים.

ספר גרושין / משה קורדברו (רמ"ק)

ספר קבלה מהרמ"ק (ר' משה קורדברו).

ספר היראה / יונה גירונדי

אגרת מוסר מרבינו יונה, על התנהגות החסידות הראויה לאדם.

ספר הישר

ספר מוסר שיוחס בטעות לרבינו תם.

ספר הכוזרי / יהודה הלוי

ספרו של ר' יהודה הלוי על אמונת היהודים.

ספר המדות / נחמן מברסלב

ע"פ סדר א"ב

ספר המצוות להרמב"ם / משה בן מיימון (רמב"ם)

ספר מנין המצוות של הרמב"ם.

ספר הניקוד / יוסף גקטיליה

ספר קבלה מבעל ה"שערי אורה".

ספר הקנה

ספר קבלה.

ספר יצירה

ספר קבלה קדמון.

ספר תרט"ו / מנחם מענדל מליובאוויטש

מאמרי חסידות מאדמו"ר הצמח צדק שנאמרו בשנות תרי"ד-תרט"ו.

עבודת הקדש א / מאיר גבאי

חיבורו הגדול של ר' מאיר גבאי.

עבודת הקדש ב / מאיר גבאי

חיבורו הגדול של ר' מאיר גבאי.

עבודת הקדש ג / מאיר גבאי

חיבורו הגדול של ר' מאיר גבאי.

עבודת הקדש ד / מאיר גבאי

חיבורו הגדול של ר' מאיר גבאי.

עלה לתרופה

קונטרס התעוררות על דינים מסוימים שנדפס בהוראת בעל ה"דברי חיים" מצאנז.

עץ הדעת טוב א - בראשית / חיים ויטל

פירוש על התורה על דרך הקבלה. כרך זה מכיל את הפירוש לספר בראשית.

עץ הדעת טוב ב - שמות / חיים ויטל

פירוש על התורה על דרך הקבלה. כרך זה מכיל את הפירוש לספר שמות.

עץ הדעת טוב ג - ויקרא / חיים ויטל

פירוש על התורה על דרך הקבלה. כרך זה מכיל את הפירוש לספר ויקרא.

עץ הדעת טוב ד - במדבר / חיים ויטל

פירוש על התורה על דרך הקבלה. כרך זה מכיל את הפירוש לספר במדבר.

עץ הדעת טוב ה - דברים / חיים ויטל

פירוש על התורה על דרך הקבלה. כרך זה מכיל את הפירוש לספר דברים.

ערוך השלחן אורח חיים א / יחיאל מיכל אפשטיין

אורח חיים סימן א - פח. הלכות השכמת הבוקר, ציצית, תפילין, ברכות השחר, קריאת שמע.

ערוך השלחן אורח חיים ב / יחיאל מיכל אפשטיין

אורח חים סימן פט - קנו. הלכות תפלה, נשיאת כפים, נפילת אפים, קריאת התורה, ובית הכנסת.

עשרה מאמרות / מנחם עזריה מפאנו

עשרה דרושים מאת הרמ"ע מפאנו. כולל מאמר חקור הדין, מאמר אם כל חי, מאמר המדות, מאמר עולם קטן, ומאמר העתים.

פירוש הרמב"ן עה"ת א - בראשית / משה בן נחמן (רמב"ן)

פירוש הרמב"ן על התורה.

פירוש הרמב"ן עה"ת ב - שמות / משה בן נחמן (רמב"ן)

פירוש הרמב"ן על התורה.

פירוש הרמב"ן עה"ת ג - ויקרא / משה בן נחמן (רמב"ן)

פירוש הרמב"ן על התורה.

פירוש הרמב"ן עה"ת ד - במדבר / משה בן נחמן (רמב"ן)

פירוש הרמב"ן על התורה.

פירוש הרמב"ן עה"ת ה - דברים / משה בן נחמן (רמב"ן)

פירוש הרמב"ן על התורה.

פירוש ריקנטי א - בראשית / מנחם ריקנטי

פירוש על התורה על פי קבלה.

פירוש ריקנטי ב - שמות / מנחם ריקנטי

פירוש על התורה על פי קבלה.

פירוש ריקנטי ג - ויקרא / מנחם ריקנטי

פירוש על התורה על פי קבלה.

פירוש ריקנטי ד - במדבר / מנחם ריקנטי

פירוש על התורה על פי קבלה.

פירוש ריקנטי ה - דברים / מנחם ריקנטי

פירוש על התורה על פי קבלה.

פירוש רלב"ג איוב / לוי בן גרשום (רלב"ג)

פירוש רלב"ג לספר איוב.

פירוש רלב"ג דברי הימים / לוי בן גרשום (רלב"ג)

פירוש רלב"ג לספר דברי הימים.

פירוש רלב"ג יהושע / לוי בן גרשום (רלב"ג)

פירוש רלב"ג לספר יהושע.

פירוש רלב"ג מלכים / לוי בן גרשום (רלב"ג)

פירוש רלב"ג לספר מלכים.

פירוש רלב"ג עזרא נחמיה / לוי בן גרשום (רלב"ג)

פירוש רלב"ג לספר עזרא נחמיה.

פירוש רלב"ג שופטים / לוי בן גרשום (רלב"ג)

פירוש רלב"ג לספר שופטים.

פירוש רלב"ג שמואל / לוי בן גרשום (רלב"ג)

פירוש רלב"ג לספר שמואל.

פירוש רשב"ם שיר השירים / שמואל בן מאיר (רשב"ם)

פירושו של הרשב"ם למגילת שיר השירים.

פלא יועץ / אליעזר פאפו

מוסר ודרוש בנושאים שונים. הספר מחולק לערכים בסדר א"ב.

פנות המרכבה / משה חיים לוצאטו (רמח"ל)

ספר קבלה מהרמח"ל.

פני יהושע גיטין / יעקב יהושע פאלק

חידושי פני יהושע על מסכת גיטין.

פרקי דרבי אליעזר

מדרש המיוחס לרבי אליעזר בן הורקנוס.

קיצור ספר חרדים / אברהם דאנציג

רשימת המצוות הנוהגות בזמן הזה מחולק לפי אברי האדם.

קיצור שלחן ערוך / שלמה גאנצפריד

כל ספר קיצור שלחן ערוך, סימן א - רכב, מהלכות השכמת הבוקר עד סוף הלכות אבלות.

קנאת ה' צבאות / משה חיים לוצאטו (רמח"ל)

ספרו של רמח"ל נגד השבתאות.

ראש מילין / אברהם יצחק הכהן קוק

ביאורים ורעיונות לאותיות, תגין, נקודות, וטעמים.

שבחי האר"י / שלמה שלומיל

סיפורים ושבחים אודות האריז"ל.

שבע מסכתות קטנות

שבע מסכתות קטנות עם מבוא מאת ד"ר מיכאל היגער.

שו"ת נודע ביהודה קמא א - או"ח / יחזקאל לנדא

שאלות ותשובות מר' יחזקאל לנדא, אב"ד פראג.

שלחן ערוך אבן העזר א / יוסף קארו

שלחן ערוך אבן העזר עם הגהות הרמ"א, סימן א - סה. הלכות פריה ורביה, אישות, קידושין.

שלחן ערוך הרב א (אורח חיים) / שניאור זלמן מליאדי

סימן א - קכז.

שלחן ערוך יורה דעה א / יוסף קארו

שלחן ערוך יורה דעה עם הגהות הרמ"א, סימן א - ס. הלכות שחיטה וטריפות.

שלחן ערוך יורה דעה ב / יוסף קארו

שלחן ערוך יורה דעה עם הגהות הרמ"א, סימן סא - קיא. הלכות מתנות כהונה, אבר מן החי, חלב, דם, מליחה, דגים, תולעים, ביצים, בשר בחלב, ותערובות.

שלחן ערוך יורה דעה ג / יוסף קארו

שלחן ערוך יורה דעה עם הגהות הרמ"א, סימן קיב - קפב. הלכות בישולי גוים, הכשר כלים, יין נסך, עבודה זרה, ורבית.

שלחן ערוך יורה דעה ד / יוסף קארו

שלחן ערוך יורה דעה עם הגהות הרמ"א, סימן קפג - רמד. הלכות טהרה, מקואות, נדרים, שבועות, כבוד אב ואם, כבוד רבו.

שלחן ערוך יורה דעה ה / יוסף קארו

שלחן ערוך יורה דעה עם הגהות הרמ"א, סימן רמה - דש. הלכות תלמוד תורה, צדקה, מילה, עבדים, גרים, ספר תורה, מזוזה, שלוח הקן, חדש, ערלה, כלאים.

שלחן ערוך יורה דעה ו / יוסף קארו

שלחן ערוך יורה דעה עם הגהות הרמ"א, סימן שה - תג. הלכות פדיון בכור, פטר חמור, תרומות ומעשרות ומתנות עניים וראשית הגז, נידוי וחרם, קריעה, אבלות.

שמנה פרקים / משה בן מיימון (רמב"ם)

הקדמת הרמב"ם למסכת אבות.

שער הגלגולים / חיים ויטל

הקדמות לגלגולי נשמות מתוך שמונה שערים.

שער הכוונות / חיים ויטל

כוונות האריז"ל מר' חיים ויטל.

שער הפסוקים / חיים ויטל

כתבי האריז"ל על סדר התנ"ך.

שערי אורה / יוסף גקטיליה

ספר קבלה.

שערי צדק / יוסף גקטיליה

ביאור קבלי לשמות ה' יתברך מבעל ה"שערי אורה".

שערי קדושה / חיים ויטל

ספר מוסר שמטרתו לזכך את האדם ולהביאו לידי רוח הקודש.

שערי תשובה / יונה גירונדי

ספר קלאסי שמקיף את ענין התשובה מכל צדדיה.

שפת אמת זבחים / יהודה אריה ליב מגור

חידושי השפת אמת על מסכת זבחים.

שפת אמת סוכה / יהודה אריה ליב מגור

חידושי השפת אמת על מסכת סוכה.

שקל הקדש / משה די ליאון

ספר קבלה.

תומר דבורה / משה קורדברו (רמ"ק)

דרכים להתדבק במדות הבורא יתברך.

תוספתא א - זרעים

סדר זרעים מתוספתא.

תוספתא ב - מועד

סדר מועד מתוספתא.

תוספתא ג - נשים

סדר נשים מתוספתא.

תוספתא ד - נזיקין

סדר נזיקין מתוספתא.

תוספתא ה - קדשים

סדר קדשים מתוספתא.

תוספתא ו - טהרות

סדר טהרות מתוספתא.

תורת האדם / משה בן נחמן (רמב"ן)

חיבור מקיף על כל הענינים הקשורים במיתה, בהלכה ובאגדה, מאת רבינו הרמב"ן.

תלמוד בבלי א - ברכות א

מסכת ברכות מתלמוד בבלי, פרק א - ד (דף ב - ל), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי א - ברכות ב

מסכת ברכות מתלמוד בבלי, פרק ה - ט (דף ל - סד), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי ב - שבת א

מסכת שבת מתלמוד בבלי, פרק א - ד (דף ב - נא), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי ב - שבת ב

מסכת שבת מתלמוד בבלי, פרק ה - יא (דף נא - קב), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי ב - שבת ג

מסכת שבת מתלמוד בבלי, פרק יב - כד (דף קב - קנז), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי ג - עירובין א

מסכת עירובין מתלמוד בבלי, פרק א - ד (דף ב - נב), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי ג - עירובין ב

מסכת עירובין מתלמוד בבלי, פרק ה - י (דף נב - קה), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי ד - פסחים א

מסכת פסחים מתלמוד בבלי, פרק א - ב (דף ב - מב), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי ד - פסחים ב

מסכת פסחים מתלמוד בבלי, פרק ג - ז (דף מב - פו), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי ד - פסחים ג

מסכת פסחים מתלמוד בבלי, פרק ח - י (דף פז - קכא), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות. בפרק ערבי פסחים הכנסנו פירוש רשב"ם במקום פירוש רש"י.

תלמוד בבלי ה - ראש השנה

מסכת ראש השנה מתלמוד בבלי ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי ו - יומא א

מסכת יומא מתלמוד בבלי, פרק א - ג (דף ב - לט), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי ו - יומא ב

מסכת יומא מתלמוד בבלי, פרק ד - ח (דף לט - פח), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי ז - סוכה

מסכת סוכה מתלמוד בבלי ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי ח - ביצה

מסכת ביצה מתלמוד בבלי ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי ט - תענית

מסכת תענית מתלמוד בבלי ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי טו - נדרים א

מסכת נדרים מתלמוד בבלי, פרק א - ד (דף ב - מה), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש הר"ן ותוספות.

תלמוד בבלי טו - נדרים ב

מסכת נדרים מתלמוד בבלי, פרק ה - יא (דף מה - צא), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש הר"ן ותוספות.

תלמוד בבלי טז - נזיר א

מסכת נזיר מתלמוד בבלי, פרק א - ד (דף ב - ל), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי טז - נזיר ב

מסכת נזיר מתלמוד בבלי, פרק ה - ט (דף לא - סו), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי י - מגילה

מסכת מגילה מתלמוד בבלי ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי יא - מועד קטן

מסכת מועד קטן מתלמוד בבלי ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי יב - חגיגה

מסכת חגיגה מתלמוד בבלי ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי יג - יבמות א

מסכת יבמות מתלמוד בבלי, פרק א - ג (דף ב - לה), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי יג - יבמות ב

מסכת יבמות מתלמוד בבלי, פרק ד - ח (דף לה - פד), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי יג - יבמות ג

מסכת יבמות מתלמוד בבלי, פרק ט - טז (דף פד - קכב), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי יד - כתובות א

מסכת כתובות מתלמוד בבלי, פרק א - ג (דף ב - מא), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי יד - כתובות ב

מסכת כתובות מתלמוד בבלי, פרק ד - ז (דף מא - עז), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי יד - כתובות ג

מסכת כתובות מתלמוד בבלי, פרק ח - יג (דף עז - קיב), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי יז - סוטה

מסכת סוטה מתלמוד בבלי ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי יח - גיטין א

מסכת גיטין מתלמוד בבלי, פרק א - ד (דף ב - מח), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי יח - גיטין ב

מסכת גיטין מתלמוד בבלי, פרק ה - ט (דף מח - צ), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי יט - קידושין א

מסכת קידושין מתלמוד בבלי, פרק א (דף ב - מא), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי יט - קידושין ב

מסכת קידושין מתלמוד בבלי, פרק ב - ד (דף מא - פב), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי כ - בבא קמא א

מסכת בבא קמא מתלמוד בבלי, פרק א - ד (דף ב - מו), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי כ - בבא קמא ב

מסכת בבא קמא מתלמוד בבלי, פרק ה - ז (דף מו - פג), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי כ - בבא קמא ג

מסכת בבא קמא מתלמוד בבלי, פרק ח - י (דף פג - קיט), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי כא - בבא מציעא א

מסכת בבא מציעא מתלמוד בבלי, פרק א - ג (דף ב - מג), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי כא - בבא מציעא ב

מסכת בבא מציעא מתלמוד בבלי, פרק ד - ו (דף מג - פג), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי כא - בבא מציעא ג

מסכת בבא מציעא מתלמוד בבלי, פרק ז - י (דף פג - קיח), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי כב - בבא בתרא א

מסכת בבא בתרא מתלמוד בבלי, פרק א - ב (דף ב - כז), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי כב - בבא בתרא ב

מסכת בבא בתרא מתלמוד בבלי, פרק ג -ה (דף כח - צא), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רשב"ם ותוספות.

תלמוד בבלי כב - בבא בתרא ג

מסכת בבא בתרא מתלמוד בבלי, פרק ו - ח (דף צב - קלט), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רשב"ם ותוספות.

תלמוד בבלי כב - בבא בתרא ד

מסכת בבא בתרא מתלמוד בבלי, פרק ט - י (דף קלט - קעו), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רשב"ם ותוספות.

תלמוד בבלי כג - סנהדרין א

מסכת סנהדרין מתלמוד בבלי, פרק א - ד (דף ב - לט), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי כג - סנהדרין ב

מסכת סנהדרין מתלמוד בבלי, פרק ה - ח (דף מ - עה), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי כג - סנהדרין ג

מסכת סנהדרין מתלמוד בבלי, פרק ט - יא (דף עה - קיג), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי כד - מכות

מסכת מכות מתלמוד בבלי ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי כה - שבועות

מסכת שבועות מתלמוד בבלי ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי כו - עבודה זרה א

מסכת עבודה זרה מתלמוד בבלי, פרק א - ב (דף ב - מ), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי כו - עבודה זרה ב

מסכת עבודה זרה מתלמוד בבלי, פרק ג - ה (דף מ - עו), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי כז - הוריות

מסכת הוריות מתלמוד בבלי ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י.

תלמוד בבלי כח - זבחים א

מסכת זבחים מתלמוד בבלי, פרק א - ג (דף ב - לו), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי כח - זבחים ב

מסכת זבחים מתלמוד בבלי, פרק ד - ח (דף לו - פג), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי כח - זבחים ג

מסכת זבחים מתלמוד בבלי, פרק ט - יד (דף פג - קכ), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי כט - מנחות א

מסכת מנחות מתלמוד בבלי, פרק א - ג (דף ב - לח), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי כט - מנחות ב

מסכת מנחות מתלמוד בבלי, פרק ג - ו (דף לח - עב), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי כט - מנחות ג

מסכת מנחות מתלמוד בבלי, פרק ז - יג (דף עב - קי), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות. בפרק ו - י הכנסנו פירוש רש"י מכ"י רב"א במקום רש"י שבדפוס.

תלמוד בבלי ל - חולין א

מסכת חולין מתלמוד בבלי, פרק א - ב (דף ב - מב), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי ל - חולין ב

מסכת חולין מתלמוד בבלי, פרק ג - ז (דף מב - קג), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי ל - חולין ג

מסכת חולין מתלמוד בבלי, פרק ח - יב (דף קג - קמב), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי לא - בכורות א

מסכת בכורות מתלמוד בבלי, פרק א - ד (דף ב - לא), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי לא - בכורות ב

מסכת בכורות מתלמוד בבלי, פרק ה - ט (דף לא - סא), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי לב - ערכין

מסכת ערכין מתלמוד בבלי ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי לג - תמורה

מסכת תמורה מתלמוד בבלי ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי לד - כריתות

מסכת כריתות מתלמוד בבלי ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי לה - מעילה

מסכת מעילה מתלמוד בבלי ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי לה - תמיד

מסכת תמיד מתלמוד בבלי ע"פ דפוס וילנא עם פירוש.

תלמוד בבלי לו - נדה א

מסכת נדה מתלמוד בבלי, פרק א - ד (דף ב - לט), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד בבלי לו - נדה ב

מסכת נדה מתלמוד בבלי, פרק ה - י (דף מ - עג), ע"פ דפוס וילנא עם פירוש רש"י ותוספות.

תלמוד ירושלמי א - ברכות

מסכת ברכות מתלמוד ירושלמי ע"פ דפוס פיעטרקוב.

תלמוד ירושלמי ב - פאה

מסכת פאה מתלמוד ירושלמי ע"פ דפוס פיעטרקוב.

תלמוד ירושלמי ג - דמאי

מסכת דמאי מתלמוד ירושלמי ע"פ דפוס פיעטרקוב.

תלמוד ירושלמי ד - כלאים

מסכת כלאים מתלמוד ירושלמי ע"פ דפוס פיעטרקוב.

תלמוד ירושלמי ה - שביעית

מסכת שביעית מתלמוד ירושלמי ע"פ דפוס פיעטרקוב.

תלמוד ירושלמי ו - תרומות

מסכת תרומות מתלמוד ירושלמי ע"פ דפוס פיעטרקוב.

תלמוד ירושלמי ז - מעשרות

מסכת מעשרות מתלמוד ירושלמי ע"פ דפוס פיעטרקוב.

תלמוד ירושלמי ח - מעשר שני

מסכת מעשר שני מתלמוד ירושלמי ע"פ דפוס פיעטרקוב.

תלמוד ירושלמי ט - חלה

מסכת חלה מתלמוד ירושלמי ע"פ דפוס פיעטרקוב.

תלמוד ירושלמי טו - יומא

מסכת יומא מתלמוד ירושלמי ע"פ דפוס פיעטרקוב.

תלמוד ירושלמי טז - שקלים

מסכת שקלים מתלמוד ירושלמי ע"פ דפוס פיעטרקוב.

תלמוד ירושלמי י - ערלה

מסכת ערלה מתלמוד ירושלמי ע"פ דפוס פיעטרקוב.

תלמוד ירושלמי יא - ביכורים

מסכת ביכורים מתלמוד ירושלמי ע"פ דפוס פיעטרקוב.

תלמוד ירושלמי יב - שבת

מסכת שבת מתלמוד ירושלמי ע"פ דפוס פיעטרקוב.

תלמוד ירושלמי יג - עירובין

מסכת עירובין מתלמוד ירושלמי ע"פ דפוס פיעטרקוב.

תלמוד ירושלמי יד - פסחים

מסכת פסחים מתלמוד ירושלמי ע"פ דפוס פיעטרקוב.

תלמוד ירושלמי יז - ראש השנה

מסכת ראש השנה מתלמוד ירושלמי ע"פ דפוס פיעטרקוב.

תלמוד ירושלמי יח - סוכה

מסכת סוכה מתלמוד ירושלמי ע"פ דפוס פיעטרקוב.

תלמוד ירושלמי יט - ביצה

מסכת ביצה מתלמוד ירושלמי ע"פ דפוס פיעטרקוב.

תלמוד ירושלמי כ - תענית

מסכת תענית מתלמוד ירושלמי ע"פ דפוס פיעטרקוב.

תלמוד ירושלמי כא - מגילה

מסכת מגילה מתלמוד ירושלמי ע"פ דפוס פיעטרקוב.

תלמוד ירושלמי כב - חגיגה

מסכת חגיגה מתלמוד ירושלמי ע"פ דפוס פיעטרקוב.

תלמוד ירושלמי כג - מועד קטן

מסכת מועד קטן מתלמוד ירושלמי ע"פ דפוס פיעטרקוב.

תלמוד ירושלמי כד - יבמות

מסכת יבמות מתלמוד ירושלמי ע"פ דפוס פיעטרקוב.

תלמוד ירושלמי כה - כתובות

מסכת כתובות מתלמוד ירושלמי ע"פ דפוס פיעטרקוב.

תלמוד ירושלמי כו - נדרים

מסכת נדרים מתלמוד ירושלמי ע"פ דפוס פיעטרקוב.

תלמוד ירושלמי כז - נזיר

מסכת נזיר מתלמוד ירושלמי ע"פ דפוס פיעטרקוב.

תלמוד ירושלמי כח - גיטין

מסכת גיטין מתלמוד ירושלמי ע"פ דפוס פיעטרקוב.

תלמוד ירושלמי כט - קידושין

מסכת קידושין מתלמוד ירושלמי ע"פ דפוס פיעטרקוב.

תלמוד ירושלמי ל - סוטה

מסכת סוטה מתלמוד ירושלמי ע"פ דפוס פיעטרקוב.

תלמוד ירושלמי לא - בבא קמא

מסכת בבא קמא מתלמוד ירושלמי ע"פ דפוס פיעטרקוב.

תלמוד ירושלמי לב - בבא מציעא

מסכת בבא מציעא מתלמוד ירושלמי ע"פ דפוס פיעטרקוב.

תלמוד ירושלמי לג - בבא בתרא

מסכת בבא בתרא מתלמוד ירושלמי ע"פ דפוס פיעטרקוב.

תלמוד ירושלמי לד - שבועות

מסכת שבועות מתלמוד ירושלמי ע"פ דפוס פיעטרקוב.

תלמוד ירושלמי לה - מכות

מסכת מכות מתלמוד ירושלמי ע"פ דפוס פיעטרקוב.

תלמוד ירושלמי לו - סנהדרין

מסכת סנהדרין מתלמוד ירושלמי ע"פ דפוס פיעטרקוב.

תלמוד ירושלמי לז - עבודה זרה

מסכת עבודה זרה מתלמוד ירושלמי ע"פ דפוס פיעטרקוב.

תלמוד ירושלמי לח - הוריות

מסכת הוריות מתלמוד ירושלמי ע"פ דפוס פיעטרקוב.

תלמוד ירושלמי לט - נדה

מסכת נדה מתלמוד ירושלמי ע"פ דפוס פיעטרקוב.

תנ"ך א - תורה

תנ"ך מנוקד בלי מפרשים. בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים.

תנ"ך ב - נביאים א

תנ"ך מנוקד בלי מפרשים. יהושע, שופטים, שמואל, מלכים.

תנ"ך ג - נביאים ב

תנ"ך מנוקד בלי מפרשים. ישעיה, ירמיה, יחזקאל, תרי עשר.

תנ"ך ד - כתובים א

תנ"ך מנוקד בלי מפרשים. תהלים, משלי, איוב.

תנ"ך ה - כתובים ב

תנ"ך מנוקד בלי מפרשים. חמש מגילות, דניאל, עזרא נחמיה, דברי הימים.